Warunki umożliwiające staranie się o mieszkanie komunalne oraz kryteria wyboru osób do ubiegania się o mieszkanie komunalne.

Zasady dotyczące zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Grudziądza określa uchwała Nr XXXI/146/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy – miasto Grudziądz na lata 2012- 2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2013r. poz.913).

Za osoby spełniające kryteria do starań o mieszkanie z gminnego zasobu mieszkaniowego uważa się osoby:

nie posiadające tytułu prawnego do innego lokalu lub nieruchomości zabudowanej budynkiem przeznaczonym na cele mieszkalne
zamieszkujące w lokalach mieszkalnych, w których powierzchnia pokoi:

- w gospodarstwie wieloosobowym jest mniejsza niż 7m2 na jedną osobę w rodzinie,
- w gospodarstwie jednoosobowym – mniejsza niż 15m2,
których średni miesięczny dochód brutto na jedną osobę w rodzinie, z roku kalendarzowego poprzedzającego złożenie wniosku, nie przekracza 100% najniższej emerytury, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 150% najniższej emerytury,
zamieszkujące na terenie miasta Grudziądza.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego;
zaświadczenia o dochodach brutto za rok kalendarzowy poprzedzający złożenie wniosku lub udokumentowanie braku dochodów osób w rodzinie wnioskodawcy (wraz z zasiłkiem rodzinnym i alimentami)
potwierdzona przez wynajmującego powierzchnia pokoi w zajmowanym przez wnioskodawcę lokalu mieszkalnym;
zaświadczenie z Wydziału Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Grudziądzu z siedzibą przy ul. Mickiewicza 28/30 dotyczące informacji o osobach zameldowanych w lokalu;
oświadczenie wnioskodawcy o nie posiadaniu praw do innego lokalu mieszkalnego lub nieruchomości.
Wnioskodawca, który spełnia w/w warunki oczekuje na umieszczenie nazwiska na liście osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w danym roku kalendarzowym. Raz w roku (do 30 listopada) jest opracowywany projekt listy,
a następnie (po rozpatrzeniu odwołań od projektu) - ostateczna lista osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu na kolejny rok kalendarzowy, która jest przedkładana do zatwierdzenia Prezydentowi Grudziądza (do 31 grudnia każdego roku)

Tylko z osobami umieszczonymi na ostatecznej liście zawierane są umowy najmu. Osoby - zarówno umieszczone na ostatecznej liście, jak i osoby oczekujące na ich umieszczenie - raz w roku mają obowiązek uaktualnienia wniosku poprzez dostarczenie zaświadczeń o dochodach brutto za okres roku kalendarzowego poprzedzającego uaktualnienie wniosku, a w przypadku zmiany adresu – nowe pomiary zajmowanego lokalu mieszkalnego. Brak aktualizacji danych skutkuje wykreśleniem z listy osób oczekujących na mieszkanie komunalne.

Ponadto osoby o wyższych dochodach mogą skorzystać z wynajęcie lokalu mieszkalnego na zasadach wolnorynkowych. Szczegółowych informacji w zakresie aktualnej oferty lokali oraz zasad ich wynajmu udziela Biuro Gospodarki Lokalowej tut. Przedsiębiorstwa przy ul. Curie – Skłodowskiej 5-7 (pokój nr 8 – parter w godz.7.30 do 15.30 lub telefonicznie pod nr 56 45-120-25, 56- 45 120-26 i na stronie www.mpgn.pl w zakładce Oferta nieruchomości lokale mieszkalne)