Został opracowany projekt listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych na rok 2020.

Na tej liście umieszczono 38 nazwisk osób i rodzin niemających mieszkania, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji mieszkaniowej i zdrowotnej. Zestawienie jest udostępnione zainteresowanym osobom do wglądu w siedzibie Spółki przy ul. Curie – Skłodowskiej 5-7 w Grudziądzu, w Biurze Gospodarki Lokalowej (pokój 8).

Osoby, których nazwisko nie zostało umieszczone w projekcie tej listy, mogą składać odwołania w terminie miesiąca od dnia udostępnienia projektu, tj. od 28 października do 28 listopada 2019 roku.

Co ważne,  ostateczna lista osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych w roku 2019 została zrealizowana już w 100 proc.