Osoby ubiegające się o mieszkanie komunalne muszą spełniać poniższe warunki

 • nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej lub pobliskiej miejscowości,
 • powierzchnia pokoi w zajmowanym lokalu mieszkalnym:
  - w gospodarstwie wieloosobowym jest mniejsza niż 7m2 na jedną osobę w rodzinie,
  - w gospodarstwie jednoosobowym – mniej niż 15m
 • średni miesięczny dochód brutto na jedną osobę w rodzinie nie przekraczający 125% najniższej emerytury, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 175% najniższej emerytury,   
 • zamieszkują na terenie miasta Grudziądza.

Dokumenty obligatoryjne:

 • wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego;
 • deklarację i zaświadczenia o dochodach brutto za okres trzech miesięcy poprzedzający złożenie wniosku lub udokumentowanie braku dochodów osób w rodzinie wnioskodawcy; 
 • potwierdzona przez wynajmującego powierzchnia pokoi w zajmowanym przez wnioskodawcę lokalu mieszkalnym;  
 • zaświadczenie z Wydziału Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego
  w Grudziądzu z siedzibą przy ul. Mickiewicza 28/30 dotyczące informacji o osobach zameldowanych w lokalu;  
 • oświadczenie wnioskodawcy o nie posiadaniu praw do innego lokalu mieszkalnego w tej samej lub pobliskiej miejscowości;
 • oświadczenie o stanie majątkowym.

Wnioskodawca, który spełnia w/w warunki jest rejestrowany do grona osób oczekujących
do umieszczenia na liście osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w danym roku kalendarzowym.  Raz w roku (w IV kwartale) jest opracowywany projekt listy, a następnie

(po rozpatrzeniu odwołań od projektu) - ostateczna lista osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu na kolejny rok kalendarzowy, który jest przedkładany do zatwierdzenia przez Prezydenta.    

Tylko z osobami umieszczonymi na ostatecznej liście zawierane są umowy najmu. Osoby - zarówno umieszczone na ostatecznej liście, jak i osoby oczekujące na ich umieszczenie -
raz w roku mają obowiązek uaktualnienia wniosku poprzez dostarczenie zaświadczeń
o dochodach brutto za okres 3 miesięcy poprzedzających uaktualnienie wniosku,
a w przypadku zmiany adresu – nowe pomiary zajmowanego lokalu mieszkalnego. Brak aktualizacji danych skutkuje wykreśleniem z listy.

Ponadto prowadzimy sprzedaż lokali mieszkalnych. W roku bieżącym  będzie możliwość wynajmu mieszkań na zasadach wolnorynkowych osobom, które nie spełniają w/w warunków.