KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Grudziądzu, przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się za pomocą adresu: rodo@mpgn.pl
Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
prawidłowej realizacji przedmiotowej działalności określonej w Umowie Spółki,
prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (U. 2001 r. Nr 71 poz. 733), Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (Dz.U. 2017 r. poz. 827) związanych z prawidłowym prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami;
prawidłowego funkcjonowania Spółki opartego na ustawie Kodeks Spółek Handlowych,
zapewnienia bezpieczeństwa i mienia poprzez monitoring z zachowaniem prywatności i godności osób,
realizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy oraz realizacji zadań statutowych Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy oraz obsługa Pani / Pana w zakresie wykonywanych zadań.
Posiada Pani/Pan prawo do:
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu,
wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji celów statutowych i ustawowych.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.